ANBI-status

Stichting Tuin de Lage Oorsprong (officieel Tuin Laag Oorsprong) heeft al vanaf de start een ANBI-status en is bekend onder fiscale nummer 8135.32.644. Ons postadres én bezoekadres is: van Borsselenweg 36, 6862 BJ  Oosterbeek.

De stichting stelt zich ten doel het restaureren, herinrichten, voor de mens aantrekkelijk maken, openstellen en duurzaam beheren van de nutstuin van het landgoed Laag Oorsrprong te Oosterbeek. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Dhr. R. Engelaar, voorzitter/secretaris

Dhr. G. Schot, penningmeester

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Klik voor het actuele beleidsplan, voor de statuten van de stichting, voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en voor de financlële verantwoording op desbetreffende items. Tevens treft u hier het ingevulde standaardformulier voor ANBI's.